Loading...

Ochrona Danych Osobowych

Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

.

I.     Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SchoPa Buchbinderei Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie (73-110).

.

II.     Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

 • maila na adres: iod@schopa.pl
 • pismo na adres siedziby Administratora

.

III.     Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej, monitoringu naszej siedziby oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

.

IV.     Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszej siedzibie, marketingu bezpośredniego naszych usług oraz kontaktowania się z Państwem w zakresie świadczonych przez nas usług; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

.

V.     Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia np. świadczące usługi IT, kurierskie, doradcze, księgowe czy prawne
 • podmioty upoważnione z mocy prawa

.

VI.     Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń, niż pozwalają na to przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody – w przypadku jej udzielenia.

.

VII.     Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
 • w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

.

VIII.     Monitoring wizyjny

 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie naszej siedziby, w szczególności przy wjeździe na teren siedziby, na placu firmowym oraz przy czytnikach rejestracji obecności na małej hali.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu. Szczegółowe informacje na temat stosowanego monitoringu dostępne są na portierni przy wjeździe na teren siedziby oraz w Sekretariacie.

.

IX.     Informacje na temat przetwarzania danych (klauzule informacyjne)