Loading...

Ochrona Danych Osobowych

Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

.

I.     Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SchoPa Buchbinderei Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie (73-110).

.

II.     Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

 • maila na adres: iod@schopa.pl
 • pismo na adres siedziby Administratora

.

III.     Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej, monitoringu naszej siedziby oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

.

IV.     Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszej siedzibie, marketingu bezpośredniego naszych usług oraz kontaktowania się z Państwem w zakresie świadczonych przez nas usług; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

.

V.     Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia np. świadczące usługi IT, kurierskie, doradcze, księgowe czy prawne
 • podmioty upoważnione z mocy prawa

.

VI.     Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń, niż pozwalają na to przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody – w przypadku jej udzielenia.

.

VII.     Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
 • w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

.

VIII.     Monitoring wizyjny

 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie naszej siedziby, w szczególności przy wjeździe na teren siedziby, na placu firmowym oraz przy czytnikach rejestracji obecności na małej hali.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu. Szczegółowe informacje na temat stosowanego monitoringu dostępne są na portierni przy wjeździe na teren siedziby oraz w Sekretariacie.

.

IX.     Informacje na temat przetwarzania danych (klauzule informacyjne)

 • a href="/images/pdf/Przetwarzanie_danych_kontrahentów_SchoPa.pdf"""Przetwarzanie danych kontrahentów SchoPa
 • a href="/images/pdf/Przetwarzanie_danych_osób_kontaktujących_się_z_SchoPa.pdf" t">P"zetwarzanie danych osób kontaktujących się z SchoPa
 • Przetwarzanie danych monitoring wizyjny SchoPa

 

X.     Dane osobowe w portalach społecznościowych 

 • Prowadzimy profil na portalu społecznościowym Facebook: https://m.facebook.com/profile.php/?id=100075795169104,

  w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz prezentowania naszej działalności, a także w celach statystycznych i analitycznych - realizując w ten sposób nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Za pośrednictwem portalu informujemy o naszej działalności i akcjach promocyjnych, przy czym jeśli użytkownik bierze w nich udział, to odbywa się to dobrowolnie.

  Do przetwarzania danych osobowych użytkownika dochodzi podczas odwiedzin na naszym profilu, w tym wejścia w interakcje poprzez polubienie, skomentowanie czy przesłanie wiadomości - polubienia i komentarze są widoczne dla innych użytkowników.

  Dane osobowe przechowywane są u nas do czasu zgłoszenia sprzeciwu na ich dalsze przetwarzanie -odbywa się to poprzez odkliknięcie „lubię” lub usunięcie komentarza do wpisu, po czym przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas szczególnymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Portal społecznościowy FB posiada własne polityki ochrony danych, więc przetwarzanie danych widocznych na naszym profilu podlega również tejże polityce, przy czym szczegółowe jej zasady dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/