Formularz zapytania

Chcąc jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby i oczekiwania oraz udoskonalić jakości świadczonych przez nas usług, przygotowaliśmy formularz. Prosimy o wpisywanie Państwa danych kontaktowych, żebyśmy mieli możliwość odpowiedzieć na zapytania.

Informacje o kliencie

Informacje o produkcie

Wielkość nakładu

Format w cm

Środek książki

Oprawa

Register


Dodatkowe prace

Opakowanie

Dostawa

Wzory

Informacje dodatkowe

Formularz zapytania
 • Polski
 • English
 • Deutsch

 • Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`schopa.pl' in /wp-content/themes/schopa/header.php on line 60

  Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /wp-content/themes/schopa/header.php on line 60

  Warning: file_get_contents(https://schopa.pl/wp-content/themes/schopa/images/glob.svg): failed to open stream: operation failed in /wp-content/themes/schopa/header.php on line 60

  Ochrona Danych Osobowych

  Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

  I.     Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest SchoPa Buchbinderei Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie (73-110).

  II.     Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

  • maila na adres: iod@schopa.pl
  • pismo na adres siedziby Administratora

  III.     Kiedy zbieramy dane osobowe?

  Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej, monitoringu naszej siedziby oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

  IV.     Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy:

  • w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
  • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszej siedzibie, marketingu bezpośredniego naszych usług oraz kontaktowania się z Państwem w zakresie świadczonych przez nas usług; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

  V.     Odbiorcy danych

  W niektórych przypadkach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia np. świadczące usługi IT, kurierskie, doradcze, księgowe czy prawne
  • podmioty upoważnione z mocy prawa

  VI.     Czas przetwarzania danych

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń, niż pozwalają na to przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody – w przypadku jej udzielenia.

  VII.     Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
  • w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  VIII.     Monitoring wizyjny

  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie naszej siedziby, w szczególności przy wjeździe na teren siedziby, na placu firmowym oraz przy czytnikach rejestracji obecności na małej hali.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu. Szczegółowe informacje na temat stosowanego monitoringu dostępne są na portierni przy wjeździe na teren siedziby oraz w Sekretariacie.

  IX.     Informacje na temat przetwarzania danych (klauzule informacyjne)