Loading...

General commercial conditions

§ 1 Postanowienia ogólne – zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w stosunku do przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek publiczno-prawnych.
(2) Nasze usługi wykonywane są, a oferty składane są wyłącznie na podstawie i z uwzględnieniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ogólne Warunki Handlowe partnerów umownych nie są uznawane, chyba, że wyraźnie wyrazimy zgodę na ich obowiązywanie.
(3) Wszystkie porozumienia zawarte pomiędzy nami i partnerami umownymi w celu realizacji umowy wymagają formy pisemnej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) W przypadku, gdy zamówienie kwalifikowane jest jako oferta w rozumieniu § 145 Kodeksu cywilnego (niemieckiego), możemy przyjąć je w terminie 2 tygodni.
(2) Nasze oferty są niewiążące, o ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej.
(3) Zmiany, zapewnienia i pozostałe porozumienia są wiążące po ich pisemnym potwierdzeniu.

§ 3 Wynagrodzenie

(1) Ceny uzgodnione przy zawieraniu umowy są cenami netto w Euro loco zakład. Ustawowy podatek obrotowy naliczany jest odrębnie. Koszty opakowań i koszty transportu naliczane są dodatkowo.
(2) Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany cen, jeżeli po zawarciu umowy koszty zmniejszą lub zwiększą się, w szczególności w związku z zawarciem zbiorowego układu pracy lub zmianą cen materiałów. Na żądanie partnera umowy zmiany te zostaną udokumentowane.
(3) Koszt zmian wprowadzonych na życzenie zleceniodawcy dokonane po zawarciu umowy włącznie ze spowodowanym przez to przestojem parku maszynowego naliczany jest zleceniodawcy dodatkowo.
(4) Jesteśmy uprawnieni do żądania zaliczek stosownie do stanu zaawansowania prac – maksymalnie do 90% łącznej ceny. W przypadku żądania zaliczki zleceniodawca jest uprawniony do odbiorów częściowych w zakładzie zleceniobiorcy. Brak uiszczenia uzasadnionej zaliczki prowadzi do wstrzymania terminu dostawy. Po wyznaczeniu terminu i bezskutecznym jego upływie jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

§ 4 Wymagalność wynagrodzenia i prawa potrącenia

(1) Wynagrodzenie jest wymagalne z chwilą wpływu rachunku.
(2) Partner umowy popada w zwłokę w przypadku braku zapłaty w terminie 14 dni od daty rachunku. Od pierwszego dnia zwłoki naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę wynoszące na chwilę obecnie 8 punków procentowych rocznie ponad bazową stawkę odsetek zgodnie z § 247 Kodeksu cywilnego (niemieckiego). Zastrzegamy sobie także prawo dochodzenia odszkodowania za opóźnienie.
(3) Prawo potrącenia przysługuje partnerowi umownemu tylko w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostaną stwierdzone prawomocnie, będą bezsporne lub przez nas uznane. Poza tym partner umowy uprawniony jest do wykonania swojego prawa do zatrzymania tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 5 Termin wykonania usługi

(1) Terminy dostawy wymagają wyraźnego uzgodnienia. Transakcja terminowa w rozumieniu § 268 ust. 2 nr 4 Kodeksu cywilnego (niemieckiego) lub § 376 Kodeksu handlowego (niemieckiego) ma miejsce tylko wówczas, gdy termin określony zostanie wyraźnie jako termin stały lub transakcja terminowa.
(2) Terminy dostawy biegną od dnia potwierdzenia zlecenia.
(3) Nie popadamy w zwłokę do chwili należytego i terminowego otrzymania od naszych dostawców zamówionych materiałów, w przypadku niezawinionych zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu, utrudnień w związku z zarządzeniami urzędowymi lub w przypadku działania siły wyższej takiej jak strajk, lokaut oraz do czasu, gdy zleceniodawca nie wypełnia swoich obowiązków współdziałania.
(4) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi, o ile opóźnienie w dostawie wynika z zawinionego przez na umyślnego naruszenia umowy lub naruszenia wynikającego z rażącego niedbalstwa. W przypadku opóźnienia w dostawie niewynikającego z zawinionego przez nas umyślnego naruszenia umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowej szkody.
(5) Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi jeżeli zawiniona przez nas zwłoka w dostawie wynika z naruszenia zasadniczego obowiązku umownego; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowej szkody.
(6) W pozostałym zakresie w przypadku zwłoki w dostawie odpowiadamy za każdy pełny tydzień zwłoki w ramach ryczałtowego odszkodowania za zwłokę w wysokości 1% uzgodnionego wynagrodzenia, maksymalnie jednak nie więcej niż 10% uzgodnionego wynagrodzenia.
(7) Partner umowny ma prawo do dalszych roszczeń i praw ustawowych.

§ 6 Materiały, dopłaty do ilości

(1) Formularze drukarskie i pozostałe materiały z podaniem ilości i rodzaju danej wersji dostarczane są przez zleceniodawcę franco siedziba i na jego ryzyko.
(2) Kontrola wpływu towaru w odniesieniu do ilości i wad odbywa się tylko po wyraźnym uzgodnieniu i i zastrzeżeniem zwrotu kosztów. W przypadku, gdy towar dostarczony jest w zbyt małej ilości, koszty powstałe z tej przyczyny naliczane są zleceniodawcy dodatkowo.
(3) Dopłaty do ilości wynoszą – o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej – przy nakładzie do 1.000 egzemplarzy – 15%, do 3.000 egzemplarzy – 12%, do 5.000 egzemplarzy – 8%, do 10.000 egzemplarzy – 3%, do 30.000 egzemplarzy – 2%, do 50.000 egzemplarzy – 1,5% i od 50.000 egzemplarzy – 1%, co najmniej jednak 60 egzemplarzy na wersję.

§ 7 Dostawa, wysyłka, odbiór, egzemplarze dodatkowe

(1) Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki muszą zostać odebrane natychmiast w uzgodnionym terminie, w przeciwnym wypadku jesteśmy uprawnieni do magazynowania towarów na koszt i ryzyko zleceniodawcy według własnego uznania oraz do naliczenia wynagrodzenia za dostawę loco zakład. Powyższe uregulowanie obowiązuje również w przypadku, gdy wysyłka nie może zostać zrealizowana na skutek blokady transportowej lub innych niezawinionych przez nas okoliczności lub w przypadku gdy towar magazynowany jest przez nas na życzenie zleceniodawcy.
(2) Mamy prawo do wyboru drogi wysyłki, spedycji i przewoźnika, środków transportu oraz opakowań. Ubezpieczenia transportowe zawierane są przez nas tylko na wyraźne życzenie i na koszt zleceniodawcy.
(3) Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia zakładu lub magazynu ryzyko przechodzi w każdym przypadku na zleceniodawcę. Powyższe obowiązuje również w przypadku, gdy przejęliśmy ubezpieczenie towaru. W przypadku, gdy zgłoszony do odbioru towar nie zostanie odebrany przez zleceniodawcę natychmiast, ryzyko przechodzi na zleceniodawcę z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki.
(4) Po przejęciu towaru bez zastrzeżeń przez firmę transportową, jej pracowników lub osób działających na zlecenie zleceniodawcy każda późniejsza reklamacja w związku z cechami zewnętrznymi (opakowanie, waga itp.) są wykluczone. Waga ustalona i wyliczona przez nas jest miarodajna, chyba, że zleceniodawca zażąda kontroli wagi na własny koszt.
(5) Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, chyba, że zleceniodawca nie jest taką dostawą zainteresowany. W przypadku dostaw częściowych i odrębnego ich rozliczenia w przypadku opóźnienia płatności jesteśmy uprawnieni do odmowy dostawy pozostałej ilości towaru.
(6) Jesteśmy uprawnieni do zatrzymania 0,2% dodatkowych egzemplarzy z każdej wersji. Egzemplarze dodatkowe nie mogą być sprzedawane.

§ 8 Przechowywanie, magazynowanie, ubezpieczenie

(1) Materiały oraz przedmioty służące ponownemu wykorzystaniu, półprodukty i produkty gotowe przechowywane są po terminie dostawy tylko po uprzednim uzgodnieniu i za dodatkowym wynagrodzeniem. Odpowiadamy tylko za działanie umyślne i rażące niedbalstwo.
(2) Ubezpieczenie przechowywanego towaru należy wyłącznie do zleceniodawcy.
(3) Wszelkiego rodzaju pozostałe towary i odpady przekazywane są przez zleceniodawcę jako makulatura, o ile nie zawarto żadnych innych porozumień.
(4) Na 1 dzień miesiąca następującego po wykonaniu zleconej ilości za pozostały towar naliczamy 3,50 Euro za europaletę za miesiąc. Rozliczenie następuje kwartalnie z góry.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

(1) Niezwłocznie po dostawie partner umowny zobowiązany jest do sprawdzenia usługi i w przypadku stwierdzenia wad – niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie. W przypadku braku informacji usługa traktowana jest jako wykonana bez zastrzeżeń. Powyższe uregulowanie nie obowiązuje w przypadku, gdy chodzi o wady, które podczas kontroli były niewidoczne. W przypadku ujawnienia się wady w późniejszym czasie informacja o wadzie powinna do nas dotrzeć niezwłocznie po jej stwierdzeniu; w przeciwnym wypadku towar – również z uwzględnieniem tej wady, traktowany jest jako zaakceptowany.
(2) Dostawa mniejszej lub większej ilości towaru do 10% zamówionej ilości nie może stanowić podstawy reklamacji.
(3) W przypadku istnienia wady, za którą odpowiadamy, zobowiązani jesteśmy – wg własnego uznania – do usunięcia wady lub dostawy zastępczej – jednak tylko do wysokości wartości zlecenia.
(4) Ponosimy odpowiedzialność wg postanowień ustawowych, o ile druga partner umowy dochodzi roszczeń odszkodowawczych wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, włącznie z działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem naszych przedstawicieli lub osób działających na nasze zlecenie. Jeżeli nie zostaniemy obciążeni umyślnym naruszeniem umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej typowej szkody.
(5) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi jeżeli z naszej winy naruszymy istotny obowiązek umowny; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywanej typowej szkody.
(6) Odpowiedzialność w związku z zawinionym zagrożeniem życia, naruszenia ciała lub zdrowia pozostaje bez zmian, dotyczy to także bezwzględnej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty.
(7) O ile powyżej nie uzgodniono inaczej, odpowiedzialność jest wyłączona.
(8) Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru. Okresy przedawnienia w przypadku podstępnego wprowadzenia w błąd pozostają bez zmian.

§ 10 Odpowiedzialność łączna

(1) Dalej idąca odpowiedzialność za odszkodowanie niż określona w powyższych paragrafach 8 i 9 – bez względu na naturę prawą dochodzonego roszczenia – jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych w związku z zawinieniem przy zawieraniu umowy, naruszeniem obowiązków lub roszczeń z czynów niedozwolonych o odszkodowanie oraz szkód rzeczowych zgodnie z § 823 kodeksu cywilnego (niemieckiego).
(2) W przypadku, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wykluczona lub ograniczona obowiązuje ona także w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub osób działających na nasze zlecenie.

§ 11 Prawa autorskie

Zleceniodawca odpowiada samodzielnie, jeżeli poprzez wykonanie zlecenia prawa, w szczególności prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwolnienia nas ze wszystkich roszczeń osób trzecich w związku z takim naruszeniem.

§ 12 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo współwłasności ze zleceniodawcą w odniesieniu do towarów powstałych poprzez przetworzenie do czasu wpływu wszystkich należnych płatności.
(2) Zleceniodawca jest uprawniony do dalszej sprzedaży towarów. Jednak już teraz ceduje on wszystkie należności w kwocie faktury końcowej włącznie z VAT obejmującej nasze należności, powstałe na jego rzecz z dalszej sprzedaży od jego odbiorców lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy dany towar został dalej sprzedany przed czy po przetworzeniu. Zleceniodawca pozostaje uprawniony do dochodzenia tej należności również po dokonaniu cesji. Nasze uprawnienia do samodzielnego dochodzenia należności pozostaje bez zmian. Zobowiązujemy się jednak nie dochodzić należności do czasu wypełniania zobowiązań płatniczych przez zleceniodawcę, braku opóźnień w płatności i w szczególności braku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego oraz wstrzymania płatności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności jesteśmy uprawnieni do żądania od zleceniodawcy poinformowania nas o scedowanych należnościach i dłużnikach, podania wszystkich informacji niezbędnych do dochodzenia należności, wydania niezbędnych dokumentów oraz poinformowania osób trzecich o cesji.
(3) Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie zleceniodawcy przysługujących nam zabezpieczeń w przypadku, gdy możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczanej należności o więcej niż 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.

§ 13 Przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności

(1) W celu zabezpieczenia wszystkich naszych istniejących i przyszłych roszczeń wobec zleceniodawcy, zleceniodawca przenosi własność towaru na zleceniobiorcę w celu zabezpieczenia wierzytelności.
(2) Zleceniobiorca jest uprawniony do spieniężenia towaru jeżeli zleceniodawca popadnie w zwłokę z wymagalnymi płatnościami na rzecz zabezpieczonych należności. Zleceniobiorca dokona spieniężenia zabezpieczonego towaru tylko w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zaległych zobowiązań. Kwota pochodząca ze spieniężenia zaliczana jest na poczet zobowiązań zleceniodawcy – z potrąceniem stosownych kosztów spieniężenia.
(3) W pozostałym zakresie obowiązują uregulowania dotyczące zastrzeżenia własności zgodnie z § 12 ust. 2 i 3.

§ 14 Zapisywanie danych osobowych zgodnie z § 26 ust. 1 Federalnej Ustawy o ochronie danych

Informujemy, iż dane zleceniodawcy sa przez nas zapisywane.

§ 15 Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe, klauzula salwatoryjna

(1) Miejscem wykonania zobowiązania oraz właściwością miejscową sądu w zakresie roszczeń i sporów wynikających z umowy jest nasza siedziba, jeżeli partnerem umownym jest kupiec z wszelkimi prawami i obowiązkami w rozumieniu przepisów Kodeksu handlowego. Jesteśmy również uprawnieni do pozwania partnera umownego wg właściwości miejscowej jego sądu.
(2) W odniesieniu do stosunków handlowych i całości stosunków prawnych pomiędzy partnerem umowy i nami obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
(3) Nieskuteczność poszczególnych postanowień umownych nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, którego zamierzony cel gospodarczy jest możliwie bardzo zbliżony do uregulowania nieskutecznego.